Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2017 r. - ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ogrzewalni zapewniającej tymczasowe schronienie

Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2017 r. - ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ogrzewalni zapewniającej tymczasowe schronienie

Uaktualniono: 31.10.2017 / drukuj / pdf

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ogrzewalni zapewniającej tymczasowe schronienie

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ogrzewalni zapewniającej tymczasowe schronienie

ZARZĄDZENIE NR PM-5199/17
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z dnia 12 października 2017 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania  publicznego miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ogrzewalni zapewniającej tymczasowe schronienie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 3 w związku z art. 15 ust 2j, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r.  poz. 1817 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozstrzygnąć otwarty konkurs ofert ogłoszony Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr PM-5011/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r., na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ogrzewalni zapewniającej tymczasowe schronienie.
§ 2. Przyznać  Towarzystwu Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gliwickie dotację w kwocie 40 000,00 zł na realizację zadania pt.: „Ogrzewalnia w Gliwicach”. Oferta ww. stowarzyszenia była jedyną, która wpłynęła na konkurs.
§ 3. Treść zarządzenia zamieścić na stronie internetowej Miasta Gliwice, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie internetowej Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
§ 4. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuję osobiście.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Okres publikacji ogłoszenia : od 16-10-2017 00:00:00 do 01-10-2027 23:59:59