Nagrody w dziedzinie kultury

Nagrody w dziedzinie kultury

Dodano: 23.05.2011

Prezydent Miasta Gliwice zaprasza do zgłaszania kandydatów do nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2020

Zgodnie z uchwałą nr XXXIX/828/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 19 grudnia 2013 r. nagrody za osiągnięcia w dziedzinie:

 • twórczości artystycznej,
 • upowszechniania kultury,
 • ochrony kultury,

przyznawane są za całokształt działalności lub osiągnięcia o istotnym znaczeniu w roku poprzednim.

Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym stale zamieszkałym na terenie miasta Gliwice lub osobom prawnym i innym podmiotom mającym siedzibę na terenie miasta Gliwice.

Do nagród zgłaszani mogą być zarówno artyści uznani, jak i młodzi twórcy.

Kandydatów do nagród mogą zgłaszać:

 • instytucje kultury,
 • placówki oświatowe,
 • szkoły wyższe,
 • związki twórcze, stowarzyszenia kulturalne i społeczne,
 • radni Rady Miasta Gliwice.

Wniosek powinien zawierać:

 • dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres,
 • informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności (dotyczy nagród za całokształt) lub informacje dotyczące szczególnych osiągnięć w roku ubiegłym (dotyczy nagród za rok poprzedni),
 • uzasadnienie wniosku, zawierające wskazanie miejskiego, regionalnego, ogólnokrajowego bądź międzynarodowego charakteru działalności lub osiągnięć oraz ich znaczenia dla kultury.

W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.

Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:

 • złożenia po terminie,
 • cofnięcia przez wnioskodawcę,
 • rezygnacji kandydata,
 • braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie.

Wnioski w formie pisemnej pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 13 sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21. W przypadku wysłania wniosku pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Informacje o przyznanych nagrodach publikowane będą w Biuletynie Informacji Publicznej,  na stronie internetowej miasta: Gliwice.eu oraz w „Miejskim Serwisie Internetowym-Gliwice”.

Szczegółowe informacje udzielane są przez Wydział Kultury i Sportu (tel. 32/239-12-84).

Dokumenty do pobrania:

Laureaci nagrodzeni przez Prezydenta Miasta Gliwice w konkursie za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w latach ubiegłych

 • za 2019 rok (przyznane w 2020 roku – XXVII edycja)

W kategorii „Twórczość artystyczna”:

Nagrodę za osiągnięcia twórcze w 2019 r. otrzymał fotografik młodego pokolenia - Michał Patycki.

Student Instytutu Fotografii Twórczej na Uniwersytecie Śląskim w Opawie, reprezentuje młodych artystów, kontynuujących bogatą, gliwicką tradycję fotograficzną. Od początku swojej aktywności artystycznej ściśle związany z Młodzieżowym Domem Kultury. W 2019 r. jego projekty/prace prezentowane były: podczas wystawy studentów Instytutu Twórczej Fotografii Made in Opava w Muzeum Historii Katowic, w przeglądzie Portfolio w ramach międzynarodowego Fotofestiwalu w Łodzi, na wystawie prac wybranych studentów Instytutu Twórczej Fotografii na festiwalu fotograficznym Prague Foto. Był również laureatem otwartego konkursu w sekcji ShowOff, organizowanego w ramach Miesiąca Fotografii w Krakowie. Wcześniej (w latach 2015-2016 ), był również wielokrotnie nagradzany w międzynarodowych konkursach, m.in. BZ WBK PRESS PHOTO (III miejsce), Leica Street Photo (laureat wraz z wystawą pokonkursową w Warszawie).

Nagrodę za całokształt twórczości otrzymała artystka plastyczka, architektka - Katarzyny Rosłon.

Artystka o bogatym dorobku twórczym w dziedzinie projektowania wnętrz oraz z umiejętnością projektowania scenografii i fotografii o niezwykłych walorach. Ukończyła Wydział Architektury na Politechnice Śląskiej, a także uzyskała tytuł doktora sztuki na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Związku Polskich Artystów Plastyków w Gliwicach. Uczestniczyła w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych, a także w międzynarodowych plenerach malarskich. Jeden z nich przyniósł artystce wyróżnienie za zestaw fotografii „Światłem malujących piękno gliwickiej architektury”. Oprócz pracy twórczej realizuje się także w pracy dydaktycznej na Politechnice Śląskiej w Katedrze Sztuk Pięknych i Projektowych.

W kategorii „Upowszechnianie kultury”:

Nagrodę za całokształt działalności otrzymał animatora kultury - Marek Niewiarowski.

Dziennikarz, wydawca, inicjator i organizator imprez kulturalnych. Od wielu lat organizuje Winter Reggae, Punk Generation, jest współorganizatorem Finału WOŚP, koordynatorem ok. 200 imprez w Stacji Artystycznej Rynek. Jest wydawcą ponad 100 tytułów muzycznych  (na kasetach, płytach CD i winylowych) oraz Encyklopedii Polskiego Reggae i Ska (miała dwa wydania i sprzedaż w kilkunastu tys. egzemplarzy). Przez kilka lat był wydawcą i redaktorem magazynu Free Colours (jedynego pisma o muzyce reggae w Polsce). Jest Wiceprezesem Stowarzyszenia GTW, w którym nadzoruje działalność kulturalną, odpowiada za rozwój projektów kulturalnych oraz organizację koncertów i festiwali. W latach 2016–2018 pełnił funkcję przewodniczącego Zespołu Branżowego ds. Kultury w Gliwicach. Jest właścicielem firmy ZIMA Records.

W kategorii „Ochrony kultury”:

Nagrodę za całokształt  działalności otrzymał historyk - Bogusław Tracz.

Bogusław Tracz doktor nauk humanistycznych, wieloletni pracownik naukowy w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach (najpierw w Oddziałowym Biurze Edukacji Publicznej, a obecnie Oddziałowym Biurze Badań Historycznych IPN). Jest autorem książek dotyczących historii Górnego Śląska (w szczególności Gliwic – miasta, z którym związany jest od urodzenia) oraz monografii „Hippiesi, kudłacze, chwasty. Hipisi w Polsce w latach 1967-1975”. W lutym 2018 r. został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. Jest autorem, redaktorem i współredaktorem licznych publikacji poświęconych Gliwicom, najważniejszą z nich jest „Gliwice. Biografia Miasta” z 2019 r. - książka spotkała się z dużym zainteresowaniem czytelników i szerokim odzewem medialnym oraz została wyróżniona Nagrodą Marszałka Województwa Śląskiego. Dodatkowo autor gliwickiej biografii został dostrzeżony przez członków kapituły Nagrody im. Ks. Augustina Weltzla „Górnośląski Tacyt”, którzy uhonorowali go tym wyróżnieniem w kategorii „Badacz historii”. Jest to druga po polskojęzycznym wydaniu „Dziejów Miasta Gliwice” Benno Nietschego, historyczna monografia miasta, wydana w ostatnich kilku latach przez Muzeum. Inne publikacje poświęcone Gliwicom to m.in. „Rok ostatni – rok pierwszy. Gliwice 1945”, „Pierwsza dekada. Gliwice 1945-1956”, „ Druga dekada 1957-1970”, „Trzecia dekada 1971-1981”,”Władza, polityka i społeczeństwo w Gliwicach w latach 1939-1989”, „Ułamki miasta. Z przeszłości Gliwic w XX wieku”.

 • za 2018 rok (przyznane z w 2019 roku – XXVI edycja)

W kategorii „Twórczość artystyczna”:
 
Nagrodę za całokształt twórczości dla pani Marty Zajączyńskiej-Kowalskiej (artystki, plastyczki)

Członkini Zarządu ZPAP w Gliwicach. Ukończyła Architekturę na Politechnice Śląskiej, studia podyplomowe na ASP w Łodzi (malarstwo i rysunek) i studia magisterskie we Wrocławiu (malarstwo i multimedia). W tym roku obchodzi 40-lecie pracy twórczej. Dorobek twórczy Marty Zajączyńskiej-Kowalskiej jest imponujący. Zajmuje się nie tylko malarstwem, rysunkiem, grafiką czy fotografią, ale również ceramiką, tkaniną, papierem czerpanym i wikliną. Ma na swoim koncie 10 wystaw indywidualnych i udział w ponad 40 wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą (Nowy Jork, Praga, Ostrawa). Uczestniczyła w wielu warsztatach, plenerach. Od lat prowadzi galerię SMS - Salon Młodej Sztuki i Studio Plastyczne mARTa. Jest inicjatorką projektu pn. Kaczyniec Kulturalnie, który na stałe wpisał się w kalendarz gliwickich imprez. Jest członkiem  Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA i członkiem Zarządu Polskiego Komitetu InSEA, którego celem jest współudział w rozwijaniu, upowszechnianiu i pogłębianiu idei wychowania przez sztukę

Nagrodę za całokształt twórczości dla Zespółu muzycznego „Wiewiórka na Drzewie”

Zespół powstał w 2008 r. Podczas jedenastoletniej działalności zagrał ponad 300 koncertów w Polsce, Europie Zachodniej i na Ukrainie. Jest laureatem wielu konkursów i przeglądów muzycznych, m.in. FAMA Wrocław 2013, Eliminacji do Przystanku Woodstock 2016, Konkursu młodych Bohum Total 2017, Life On Stage 2018. Zespół występuje na największych scenach w Polsce, m.in. na Juwenaliach Krakowskich, Gliwickich Igrach, na Przystanku Woodstock, Life Festival w Oświęcimiu, a także na wszystkich finałach WOŚP w Gliwicach od 2010 r., a w 2018 r. wystąpił podczas finału WOŚP w Brukseli. Wiewiórka na Drzewie od 10 lat zapewnia oprawę muzyczną podczas imprez sportowych (Bieg Rzeźnika, Półmaraton Gliwicki), jest także współorganizatorem cyklicznej gliwickiej imprezy charytatywnej „Hałas Miasta”. Zespół wydał dwa albumy studyjne, obecnie pracuje nad kolejnym.

W kategorii „Upowszechnianie kultury”:

Nagroda za całokształt działalności dla pani Jolanty Szymury (kierownika Impresariatu Teatru Miejskiego, animatorki kultury)

Związana z gliwicką kulturą od 30 lat. Po studiach na Uniwersytecie Śląskim podjęła pracę w Miejskim Ośrodku Kultury jako ścisła współpracowniczka Ewy Strzelczyk, później pracowała w Gliwickim Teatrze Muzycznym, a obecnie w Teatrze Miejskim w Gliwicach. Jest pomysłodawczynią jednego z najstarszych przeglądów teatralnych w Polsce – Gliwickich Spotkań Teatralnych. Pracowała w biurze festiwalowym od pierwszej edycji GST. Od 1992 r. pełni funkcję kierownika impresariatu. Na terenie Gliwic zorganizowała wiele spektakli, koncertów, recitali i innych imprez kulturalnych oraz artystycznych, w tym 18 edycji „Jazz Sessions”. Jest autorką cykli koncertowych „Gwiazda na niedzielę” z udziałem wybitnych aktorów polskiej sceny, cyklu „Hiszpańskie Lato” – popularyzującego kulturę ibero i iberoamerykańską, zrealizowanych w ruinach teatru „Victoria”. Jest także inicjatorką i realizatorką dużych imprez plenerowych, m.in. Nocy Świętojańskiej, Pożegnania Lata, Sylwestra. Za największy z sukcesów zawodowych uznaje organizację koncertów Cesarii Evory i Basi Trzetrzelewskiej. Obecnie w Teatrze Miejskim zajmuje się organizacją imprez miejskich. Jolanta Szymura była członkinią Fundacji Odbudowy Teatru Miejskiego Victoria, gdzie przyczyniła się do wykonania wielu prac na rzecz tego cennego zabytku.

Nagroda za całokształt działalności dla pana Grzegorza Krawczyka (dyrektora Teatru Miejskiego w Gliwicach)

Menadżer instytucji kultury. Ukończył Filologię Polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Naukę kontynuował na studiach podyplomowych w dziedzinie zarządzania kulturą w Instytucie Spraw Publicznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej, następnie ukończył międzynarodowe studia podyplomowe MPA (Master of Public Administration) na Akademii Ekonomicznej w Krakowie w katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej kierowanej przez prof. Jerzego Hausnera. W 2004 roku został zastępcą dyrektora w Gliwickim Teatrze Muzycznym gdzie odpowiadał za stronę administracyjno – organizacyjną instytucji oraz planowanie i wykonanie inwestycji. Stanowisko dyrektora w gliwickim teatrze objął w 2015 r. W krótkim czasie wprowadził szereg zmian i przeobrażeń pozwalających na ustabilizowanie sytuacji instytucji oraz na prowadzenie w Gliwicach klasycznego repertuarowego teatru miejskiego z elastyczną strukturą organizacyjną, etatowym zespołem aktorskim, przejrzystymi warunkami zatrudnienia oraz możliwością realizacji różnorodnego repertuaru. W ciągu trzech ostatnich lat publiczności zaprezentowany został zupełnie nowy, program artystyczny. Zrealizowano 15 przedstawień premierowych dla dorosłych. Wśród propozycji znalazły się zarówno spektakle muzyczne, farsy, jak i dramaty. Sezon 2018/2019 na trzech scenach zamknął się liczbą około 245 wystawionych spektakli własnych. Wśród nich znalazł się m.in „Najmrodzki, czyli dawno temu w Gliwicach", który zdobył Grand Prix na 25. Ogólnopolskim Konkursie na wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Poza budowanym repertuarem dla dorosłych działania pana Grzegorza Krawczyka przyczyniły się do uruchomienia w gliwickim teatrze odrębnej linii repertuarowej dla dzieci, w ofercie której znajduje się aktualnie 10 produkcji. Dodatkowo instytucja prowadzi szeroką działalność edukacyjną, którą zajmuje się nowo powołany Dział Edukacji Teatralnej.

 • za 2017 rok (przyznane w 2018 roku – XXV edycja)

W kategorii „Twórczość artystyczna”

Nagroda za całokształt twórczości dla pana Jacka Uklei.

Pan Jacek Ukleja jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni scenografii prof. A. Stopki oraz Szkoły Muzycznej I i II st. w klasie skrzypiec.  Po obronie dyplomu zajmował się plastyką i muzyką filmową do filmów Ryszarda Antoniszczaka i filmów zdjęciowych Sławomira Idziaka. Jest twórcą ponad 90 scenografii teatralnych i telewizyjnych. Ważniejsze realizacje teatralne to scenografie dla teatrów w Opolu, Łodzi, Warszawie do spektakli: „Burza”, „Król Lear”, „Hamlet” Shakespearea, „Trans-Atlantyk” Gombrowicza, „Pan Tadeusz” Mickiewicza, „Portret” S. Mrożka. Ważniejsze realizacje telewizyjne to: „Mały Lord”, „Dzienniki Gombrowicza” w reż. M. Grabowskiego dla TV Kraków, czy scenografia i muzyka do projektu pt.  „Pogodzić się ze Światem” wg E. Stachury oraz „Goofy the dog” według Marka Hłaski dla TVP 2. Warto nadmienić, że artysta  jest jednym z niewielu jeśli nie jedynym, który wszystkie projekty scenografii jak i kostiumów  wykonuje ręcznie bez użycia komputera. Założyciel awangardowego zespołu rockowego „Zdrój Jana”. W tym roku Okręg Gliwicko-Zabrzański ZPAP zorganizował retrospektywną wystawę z bogatego dorobku artysty, będącą podsumowaniem jego 45-letniej pracy twórczej. W wystawie prezentowane były projekty scenografii, kostiumów i filmów animowanych, a także oryginalne akwarele.

Nagroda za całokształt twórczości dla pana Macieja Kaliszana.

Pan Maciej Kaliszan od 30 lat zajmuje się filmem i fotografią, stale dzieląc się wiedzą i doświadczeniem z młodzieżą oraz studentami. Pracował jako filmowiec i fotograf w Zakładzie Produkcji i Usług Filmowych w Katowicach. Na Politechnice Śląskiej był cenionym wykładowcą fotografii na Wydziale Architektury. Ma na swoim koncie liczne wystawy, warsztaty fotograficzne, posiada szereg publikacji dotyczących architektury w czasopismach ogólnopolskich m.in. „Architektura i Bussines”, „Murator”, „Dom i Ogród”. Współpracował ze Śląskim Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach. Współpracował ze Śląskim Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach. Jego prace fotograficzne znajdują się w zbiorach gliwickiego Muzeum i w kolekcjach prywatnych na całym świecie. Jest autorem pierwszego filmu popularyzującego i reklamującego Gliwice, inspirowanego zabytkową architekturą miasta np. „Gliwice – moja bajka” oraz powieści beletrystycznej „Miejsca szczęśliwe”, która otrzymała bardzo dobre recenzje.

Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej w 2017 r. dla pana Krzysztofa Siwczyka.

Pan Krzysztof Siwczyk jest współtwórcą grupy poetyckiej „Na Dziko”, pracownikiem Instytutu Mikołowskiego. Jest redaktorem działu poezji nieregularnika „Litera”. Współpracuje z „Tygodnikiem Powszechnym” i „Gazetą Wyborczą”. Felietonista „Polityki”. W TVP KULTURA współprowadzi program „Czytanie to awantura”. Opublikował 11 tomów wierszy. Laureat wielu nagród poetyckich. W 1999 r. zagrał tytułową rolę (Rafał Wojaczek) w filmie Lecha Majewskiego pt. "Wojaczek”. Członek Europejskiej Akademii Filmowej, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz członek PEN  Clubu. W 2017 r. książka Krzysztofa Siwczyka pt. „Koło miejsca /Elementarz” została nagrodzona Nagrodą Literacką Gdynia 2017 w kategorii eseju. Jest to najważniejsza w Polsce  nagroda literacka, jaką może otrzymać eseista. „Koło miejsca” powstało z inspiracji Muzeum w Gliwicach, i to właśnie Gliwice, rodzinne miasto poety, są tu punktem wyjścia. Książka jest rodzajem memoriału na temat miejsca, w którym spędził lata młodości. Autor kreśli esej o mieście z charakterystyczną dla swojej twórczości dozą lekkości oraz sentymentalizmu zmieszanego z ironią i dystansem. O mieście, które miało do czynienia ze sztuką i gościło u siebie ludzi, którzy się nią zajmowali. Obecnie autor pracuje nad angielskim przekładem książki.

 

W kategorii „Upowszechnianie kultury”

Nagroda za całokształt osiągnięć w dziedzinie upowszechniania kultury dla pani Anny Zawiszy-Kubickiej.

Pani Anna Zawisza-Kubicka jest absolwentką PWSSP we Wrocławiu. W 1972 r. uzyskała dyplom na  Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w Katedrze Malarstwa Architektonicznego w pracowni Alfonsa Mazurkiewicza - projektowanie, Mieczysława Zdanowicza - ceramika, Marii Dawskiej i Zbigniewa Karpińskiego - malarstwo sztalugowe. Zajmuje się malarstwem, grafiką artystyczną i użytkową, projektowaniem graficznym i wystawiennictwem. Ma na swoim koncie 23 wystawy indywidualne (w tym
8 zagranicznych) oraz udział w ponad 30 wystawach zbiorowych katowickiego i gliwickiego środowiska plastycznego. Pani Anna Zawisza-Kubicka oprócz swoich osiągnięć twórczych dała się poznać jako bardzo aktywna organizatorka życia kulturalnego w Gliwicach. Dzięki swojemu zaangażowaniu reaktywowała okręg gliwicki Związku Polskich Artystów Plastyków, przez dwanaście lat prezesury przyciągnęła do związku młodych absolwentów Akademii Sztuk Plastycznych z całej Polski. Swoją pracą zmobilizowała środowisko plastyczne organizując ponad 200 wystaw prezentując dorobek artystów nie tylko gliwickich, zaprasza także znamienitych artystów z całej Polski oraz z zagranicy. Jest pomysłodawczynią Gliwickiego Pleneru Malarskiego „Moje Miasto”, który w 2017 r. organizowany był już dziesiąty raz. W plenerze każdorazowo uczestniczyło ok. 25 artystów,
w tym goście przyjeżdżający z innych państw. Byli to artyści m.in. z Gruzji, Białorusi, Ukrainy, Szwecji, Litwy, Hiszpanii. Pani Anna Zawisza-Kubicka należy do osób, które swój talent twórczy wykorzystują zarówno w swoich dziełach, jak i w zdolnościach organizacyjnych, promując okręg gliwicki ZPAP, twórczość jego członków, w tym młodych artystów. Wychodzi do ludzi ze sztuką, integruje środowisko artystów.

Nagroda za całokształt osiągnięć w dziedzinie upowszechniania kultury dla pani Beaty Mendyki-Sokołowskiej.

Pani Beata Mendyka-Sokołowska jest związana z gliwicką kulturą od 25 lat. Po studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim podjęła pracę w Miejskim Ośrodku Kultury jako ścisła współpracowniczka Ewy Strzelczyk, później pracowała w Gliwickim Teatrze Muzycznym, a obecnie w Teatrze Miejskim w Gliwicach. Jest pomysłodawczynią jednego z najstarszych i kontynuowanych do dzisiaj przeglądów teatralnych dla dzieci. Na swoim koncie ma organizację 22 edycji Dziecięcych Spotkań Teatralnych, podczas których odbyło się 300 spektakli zarówno polskich teatrów, jak i zza granicy. Przez 20 lat była w Radzie Artystycznej Gliwickich Spotkań Teatralnych. Obecnie w teatrze pełni rolę  pełnomocnika dyrektora naczelnego ds. teatru dla dzieci. Tworzy linię repertuarową dla młodego widza. Jest odpowiedzialna za ofertę w zakresie edukacji artystycznej  teatru. Za warsztat muzyczny dla małych dzieci „Lulajki, mruczanki” zorganizowany przez Beatę Mendykę-Sokołowską Teatr Miejski w Gliwicach otrzymał prestiżową nagrodę SŁONECZNIKI 2017.

Nagroda za całokształt osiągnięć w dziedzinie upowszechniania kultury dla pana Grzegorza Gutowskiego.

Pan Grzegorz Gutowski jest akustykiem, realizatorem dźwięku, muzykiem i nauczycielem. To człowiek, bez którego większość wydarzeń kulturalnych w mieście Gliwice nie brzmiałaby tak perfekcyjnie. Profesjonalista, dla którego jakość dźwięku jest tak ważna, jak sam występ artystów. Współpracował przy realizacji dźwięku z takimi muzykami jak: Adam Makowicz, Aron Parks, Randy Becker, czy Mike Stern i wielu innych. Lokalnie bardzo angażuje się w realizację imprez  charytatywnych (np. Gramy dla Hospicjum, Happy Jazz for Onko). Jako pracownik Młodzieżowego Domu Kultury  współpracuje z gliwickimi instytucjami, organizacjami, fundacjami, placówkami oświatowymi,  w  zależności od potrzeb, w roli: akustyka, realizatora dźwięku, muzyka, nauczyciela. Stale doskonali swój warsztat zawodowy i podnosi swoje kompetencje.

 • za 2016 rok (przyznane w 2017 roku – XXIV edycja)

W kategorii „Twórczość artystyczna”:

I. Nagrodę za całokształt twórczości artystycznej dla pani Joanny Heydy-Rumin (artystki, plastyczki).

Joanna Heyda-Rumin jest absolwentką Wydziału Grafiki Warsztatowej ASPw Krakowie, Filii w Katowicach. Uprawia niezwykle wymagającą technikę litografii oraz malarstwo olejne wielkoformatowe. Brała udział w ponad 20 wystawach zbiorowych w całej Europie i Azji.  Swoje prace artystka prócz miasta rodzinnego  prezentowała także na wystawach indywidualnychw Kolonii i w Wiedniu. Oprócz działalności twórczej dała się również poznać jako edukator sztuki. Obecnie bierze udział w projekcie FUTURE ARTIST prowadzonym przez Centrum Kultury w Katowicach.

II. Nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej w 2016 r. dla pani Martyny Biłogan (Erith) (23-letniej kompozytorki, wokalistki, muzyka).

Twórczość Martyny Biłogan została zauważona przez  wiele ważnych osób ze świata muzyki, dzięki czemu w samym 2016 r. artystka zagrała kilkadziesiąt koncertów o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym, m.in. na tak prestiżowych festiwalach jak Spring Break, Alter Fest, Soundrive Festiwal, Ars Cameralis czy Samsara Festiwal Europe (HU). Na ważnych imprezach muzycznych supportowała m.in. Julię Marcell, The Dumpligs. W ubiegłym roku opublikowała pierwszy teledysk (Pośród traw) oraz wydała w postaci cyfrowej 6 singli. W 2016 roku gliwiczanka otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego dla młodych twórców za osiągnięcia w dziedzinie muzyki. Pozostałe osiągnięcia 2016 r. to wyróżnienia: w plebiscycie SO!MUSIC w kategorii „Nadzieja roku” oraz w konkursie Muzyka na Plan organizowanym przez Stowarzyszenie Góry Kultury.

W kategorii „Upowszechnianie kultury”:

Dwie I. nagrody

I. Nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury w 2016 rok dla pani Bogny Dobrakowskiej (Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej).

Bogna Dobrakowska funkcję dyrektora MBP pełni od 2014 roku. W tym czasie zmieniła wizerunek instytucji, otwierając ją na rozwój, poszukiwanie nowych rozwiązań, tworzenie nowych usług. Zmiany te dotyczyły struktury sieci bibliotecznej, organizacji pracy, organizacji działalności kulturalnej  i usługowej, finansów instytucji oraz rozwoju pracowników. Istotnym elementem działań dyrektora na rzecz upowszechniania kultury jest przygotowanie ciekawej i nieszablonowej oferty wydarzeń kulturalnych, wystaw, spotkań, warsztatów. Działania te w znaczny sposób ułatwiły dostęp do kultury wielu mieszkańcom Gliwic, a biblioteka została wyróżniona w konkursie Mistrz Promocji Czytelnictwa 2016, organizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

I. Nagrodę za całokształt osiągnięć w dziedzinie upowszechniania kultury dla pani Anny Śmieszek (artystki, plastyczki, pedagoga).

Anna Śmieszek od początku drogi zawodowej łączyła pracę artysty plastyka z pracą dydaktyczną w tym zakresie na wszystkich szczeblach nauczania (dzieci, młodzież, studenci, seniorzy). Jako artystka brała udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Jako pedagog nauczała takich przedmiotów jak m.in.: Wiedza o kulturze, Wychowanie plastyczne i techniczne, Zajęcia artystyczne, Plastyka, Historia ubioru, Stylizacja, Komputerowe wspomaganie projektowania i Grafika komputerowa (na Wydziale Wzornictwa i Architektury w GWSP). Osiągnięcia w upowszechnianiu sztuki to ok. 100 laureatów konkursów plastycznych i fotograficznych na wszystkich szczeblach: międzynarodowym,  ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym, miejskim. Pani Śmieszek jest także laureatką licznych nagród i wyróżnień za osiągnięcia w pracy dydaktycznej oraz licznych podziękowań za znaczące osiągnięcia uczniów w dziedzinie artystycznej.

II. Nagrodę za całokształt osiągnięć w dziedzinie upowszechniania kultury dla pana Gerarda Drozda z inicjatywy własnej Prezydenta.

Gerard Drozd, gitarzysta i kompozytor jest twórcą i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Gliwickiego Festiwalu Gitarowego, który od osiemnastu lat cieszy się wielką popularności melomanów i na którym co roku występują wybitni wykonawcy i wirtuozi gitary z Polski i ze świata. Dzięki zaangażowaniu pana Drozda upowszechniana jest wśród mieszkańców nie tylko Gliwic, historyczna oraz współczesna muzyka napisana i zaaranżowana na gitarę klasyczną, wykonywana często w towarzystwie innych instrumentów.

III. Nagrodę za całokształt osiągnięć w dziedzinie upowszechniania kultury dla Fundacji Rytm Gliwice.

Fundacja Rytm kontynuuje działalność rozpoczętą przez Stowarzyszenie Rytm polegającą na organizacji festiwalu wyłaniającego młode talenty. W ramach każdej z edycji Festiwalu RYTM Gliwice, Fundacja zorganizowała po 5 koncertów eliminacyjnych, w których brała udział uzdolniona młodzież z całej Polski. Oprócz koncertów eliminacyjnych i samego festiwalu będącego ich ukoronowaniem, Fundacja zorganizowała warsztaty, podczas których młodzi przyszli artyści mogli kształcić swój głos, a także rozwijać repertuar muzyczny i własne muzyczne umiejętności. Wszystkie koncerty, zarówno eliminacyjne, jak i finałowe  organizowane są z udziałem publiczności. Dzięki temu mieszkańcy mogli licznie uczestniczyć w darmowych koncertach.   

IV. Nagrodę za całokształt osiągnięć w dziedzinie upowszechniania kultury dla pana Sebastiana Michałuszka (Nauczyciela plastyki, grafiki i fotografii).

Sebastian Michałuszek jest absolwentem Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego (dyplom z grafiki w pracowni Prof. Józefa Knopka). Od 2005 r. pracuje w Młodzieżowym Domu Kultury, gdzie prowadzi twórcze zajęcia z plastyki i fotografii. Jest założycielem grupy fotograficznej ACZKOLWIEK, w której od dziesięciu lat uczy i przygotowuje młodzież do udziału w licznych konkursach i startu na renomowane uczelnie artystyczne. Efektem jego pracy są liczne najwyższe nagrody zdobywane przez wychowanków (Michała Patyckiego, Jadwigę Janowską, Małgorzatę Skrzypczyk - studentów Instytutu Twórczej Fotografii w Opavie). Pan Michałuszek jest także inicjatorem projektu fotograficznego „Portret gliwiczan”, który realizuje od wielu lat,  przy współpracy z najważniejszymi instytucjami kultury i sportu w mieście.

Uroczystość wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Gliwice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury odbędzie się w sobotę 30 września 2017 r. o godz. 18.30 w Ruinach Teatru Miejskiego Victoria. Uroczystość uświetni występ   Maxa Emanuela Cencica wraz z {Oh!} Orkiestrą Historyczną. Koncert odbędzie się w ramach X Międzynarodowego Festiwalu All’Improvviso.

za 2015 r. (przyznane w 2016 r.) – XXIII edycja

 

Dwie  I. nagrody:

 • za całokształt osiągnięć w dziedzinie upowszechniania kultury dla Stowarzyszenia Muzycznego Śląski Jazz Club, które w 2016 r. obchodzi 60. lecie istnienia.

Stowarzyszenie Muzyczne Śląski Jazz Club, najstarsze stowarzyszenie jazzowe w Polsce i jedno z najstarszych w Europie, w roku 2016 obchodzi jubileusz 60-lecia swojego istnienia. ŚJC jest prężnie działającym stowarzyszeniem o niekwestionowanej pozycji, stale podejmującym działania w obszarze propagowania muzyki jazzowej, improwizowanej, czego skutkiem jest systematyczny wzrost liczby odbiorców tej formy sztuki muzycznej. Członkami  ŚJC są wybitne osobowości, dziennikarze muzyczni, muzycy, w tym muzycy młodego i średniego pokolenia sceny jazzowej i bluesowej (Piotr Schmidt, Bartek Pieszka, Przemek Strączek, Arek Skolik, Kajetan Drozd) Stowarzyszenie było inicjatorem bądź współorganizatorem wielu wydarzeń kulturalnych (Boom Jazz, Rawa Blues, Metalmania, festiwal w Jarocinie), w tym działań cyklicznych realizowanych od lat (cykl koncertów pn. Czwartki Jazzowe z Gwiazdą, Międzynarodowy Festiwal JAZZ W RUINACH). Stowarzyszenie wspiera zespoły i muzyków, jest wydawcą i promotorem ich płyt.

 • za całokształt twórczości artystycznej dla pani Heleny Szuby

– plastyczki, która uprawia niezwykle trudną i pracochłonną technikę malarską – batik, polegającą na kolejnym nakładaniu wosku i kąpieli tkaniny w barwniku, który farbuje jedynie miejsca niezamaskowane warstwą wosku. Jej prace prezentowane były na wielu prestiżowych wystawach i przeglądach w kraju i za granicą. Wielokrotnie uczestniczyła w Międzynarodowym Plenerze Malarskim „Moje Miasto”, w którym zdobyła m.in. Nagrodę Główną Prezesa ZPAP. Artystka prowadzi: warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, pracownię plastyczną dla osób niepełnosprawnych; współpracuje z organizacjami społecznymi; od 20 lat jest nauczycielką w szkole podstawowej w Gliwicach.

Trzy II. nagrody:

 • za całokształt osiągnięć w dziedzinie upowszechniania dla pana Dariusza Opoki Prezesa Stowarzyszenia GTW.

Jako Prezes Stowarzyszenia GTW od 12 lat działa na rzecz mieszkańców, upowszechniając kulturę i wspierając młodych twórców. Projekty realizowane przez stowarzyszenie to m.in. cykle koncertów: Alternative Night, Winter Reggae, Festiwal HIP HOP, Finał WOŚP (od 2004 r.). Jest pomysłodawcą Stacji Artystycznej Rynek oraz jednym z pomysłodawców magazynu „HydeParkNews”. W przeszłości  p. Opoka organizował Festiwal Filmów GOFFR  oraz Festiwal Morza nad Kanałem.

 • za całokształt osiągnięć w dziedzinie upowszechniania kultury dla pana Mirosława Rakowskiego byłego Prezesa Stowarzyszenia Muzycznego Śląski Jazz Club.

Wielkiego pasjonata, związanego ze środowiskiem śląskich jazzmanów i ze stowarzyszeniem już w latach 60. Funkcję prezesa Stowarzyszenia Muzycznego Śląski Jazz Club sprawował społecznie w latach 2001-2015. Od momentu przejęcia tej funkcji podejmował działania pozwalające na przełamanie kryzysu, w którym stowarzyszenie znalazło się w latach 90. W chwili obecnej można już powiedzieć, że cel jaki sobie wyznaczył, a był to - powrót do dobrych tradycji Śląskiego Jazz Clubu - udało mu się zrealizować. Mirosław Rakowski jest pomysłodawcą cyklu koncertów „Czwartek Jazzowy z Gwiazdą” oraz Międzynarodowego Festiwalu „Jazz w Ruinach” - festiwalu młodego jazzu, młodych wschodzących gwiazd muzyki improwizowanej. To największa impreza organizowana przez Śląski Jazz Club, a zarazem najbardziej spektakularny sukces byłego prezesa.

 • za ochronę dziedzictwa kulturowego w 2015 roku dla pana Damiana Recława - muzealnika i historyka, pracownika Muzeum, starszego kustosza, kierownika Działu Historii i Dokumentacji Zabytków, który od wielu lat (jako redaktor) zajmuje się wydawnictwami Muzeum. 

Autora wielu wystaw związanych z historią Gliwic i Górnego Śląska, m.in. „Górny Śląsk w starej fotografii”, wystawy historycznych map Śląska, wystawy poświęconej górnośląskiemu przemysłowi, a także współautora stałej ekspozycji „Gliwice miasto wielu kultur”. Damian Recław jest autorem, wydanej w 2015 r. przez Muzeum publikacji książkowej: „Przemysł Górnego Śląska na dawnej fotografii (do 1945 r.) ze zbiorów Muzeum w Gliwicach. T. 1 Górnictwo”, nagrodzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego Nagrodą za wydarzenie muzealne roku 2015 w kategorii „publikacje książkowe”.

III. nagroda

 • za całokształt osiągnięć w dziedzinie upowszechniania dla pani Anny Zawiszy-Kubickiej  - Prezesa Okręgu Gliwicko-Zabrzańskiego ZPAP, artystki plastyczki.

Reaktywowała okręg gliwicki ZPAP, przez dziesięć lat prezesury przyciągnęła do związku młodych absolwentów ASP, zorganizowała 184 wystawy prezentując dorobek artystów z całej Polski, pomysłodawczyni Gliwickiego Pleneru Malarskiego „Moje Miasto”, który w 2016 r. organizowany był już dziewiąty raz. W plenerze każdorazowo uczestniczy ok. 25 artystów. W ostatnich latach nawiązała współpracę z Ukraińską Akademią Bankowości w Sumach oraz ze Związkiem Plastyków w Bonn, efektem czego są wspólne plenery i wystawy. Wartym odnotowania jest fakt pozyskania pomieszczeń w Galerii Handlowej ARENA dla  członków ZPAP i stworzenie tam Galerii Sztuki. W 2014 r. odznaczona najwyższym odznaczeniem  związkowym – Złota Odznaką ZPAP za wkład w promocję sztuki i pracę na rzecz Okręgu w Gliwicach.

 


za 2014 r. (przyznane w 2015) – XXII edycja

Równorzędne dwie I nagrody:

I Nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej w 2014 r. dla pana Tomasza Pawła Sadownika, artysty muzyka, dyrygenta dwóch chórów: „Calvi Cantores”, „Slavica Musa”. Jednego z najlepszych głosów barytonowych na Śląsku. Od wielu lat będącego orędownikiem kultury muzycznej w Gliwicach i na Śląsku.

Najważniejsze osiągnięcia indywidualne w 2014 r.:

Nagrody za partię solową w nagraniu „Missa de Maria a Magdala” P. Łukaszewskiego wraz z Elżbietą  Grodzką-Łopuszyńską, Śląską Orkiestrą Kameralną oraz Chórem Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej:

 • Orphée d’Or (Złoty Orfeusz) – Grand Prix du Disque Lyrique – Prix Hector Berlioz, najważniejsza francuska nagroda muzyczna za najlepsze nagranie muzyki sakralnej,
 • „Choc de Claccica” przyznana przez francuski magazyn muzyczny,
 • Nominacja do Fryderyków – nagroda polskiego przemysłu fonograficznego – w dwóch kategoriach: Najwybitniejsze nagranie muzyki polskiej orz Album roku muzyka współczesna.

Nagrody otrzymane z prowadzonymi zespołami w 2014 r.:

 • II miejsce dla Chóru „Slavica Musa” na Festiwalu Muzyki Chóralnej „Lubuskie Święto Pieśni” w Sławie,
 • Grand Prix na Festiwalu Pieśni Eucharystycznej w Katowicach dla Chóru „Slavica Musa”.

I Nagrodę za całokształt twórczości artystycznej dla pana Krzysztofa Rumina, plastyka, uprawiającego grafikę warsztatową, malarstwo, konserwację, a także nauczyciela rysunku, posiadającego duży dorobek w postaci wystaw indywidualnych w całej Polsce i za granicą (Niemcy, Szwajcaria, Austria, Francja). Dwukrotnie  zapraszanego do udziału w światowej wystawie Art Award w Japonii. Laureata znaczących nagród w dziedzinie malarstwa i grafiki warsztatowej, m.in. Pracy Roku w latach 1991 – 2013, wyróżnień za plakat w konkursach Muzeum Śląskiego. Odznaczonego przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi za działalność społeczno-kulturalną. Artystę biorącego aktywny udział w licznych projektach charytatywnych,
w tym aukcjach organizowanych przez Związek Polskich Artystów Plastyków w Gliwicach.

Równorzędne dwie II nagrody:

II Nagrodę za całokształt osiągnięć w dziedzinie upowszechniania kultury dla pani Katarzyny Cupiał, absolwentki wrocławskiego ASP, animatorki kulturalnej, malarki. Organizatorki licznych przedsięwzięć kulturalnych (wieczorów autorskich, wystaw, koncertów, wykładów, spotkań, warsztatów artystycznych) w latach 2011-2014 w Galerii Secesja, a od 2014 w Stacji Artystycznej Rynek. Organizatorki przedsięwzięcia artystycznego „Kulturalnie Kaczyniec”, a także „Gliwiccy Artyści na rzecz WOŚP”.

II Nagrodę za całokształt twórczości artystycznej dla pana Leszka Stysia, teatrologa, kulturoznawcy, instruktora teatralnego, instruktora arteterapii, publicysty. Od 20 lat związanego z Teatrem A, który współtworzy jako kierownik literacki, reżyser, aktor, wokalista, od 2011 r. dyrektor artystyczny grupy.

Jedną III Nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury w 2014 roku dla Fundacji Gliwickiej Orkiestry Kameralnej, której działalność oparta jest na dorobku i doświadczeniu gliwickich i śląskich artystów muzyków, stanowiącej stały element gliwickiego życia kulturalnego (cykle koncertowe pn. „Estrada Młodych”, „Mistrzowskie Interpretacje”, „Pożegnanie Lata”).

Oprócz nagród pieniężnych Prezydent Miasta przyznał Nagrodę honorową za upowszechnianie kultury dla pana Przemysława Witkowicza, śpiewaka, kompozytora, artysty chóru Gliwickiego Teatru Muzycznego. Dysponującego barytonem i kontratenorem. Związanego z gliwicką instytucją od 1989 r. Przez kilka lat prowadzącego zespół GTM Junior, który był pionierskim projektem o ogromnych walorach edukacyjnych. Założyciela niezależnego autorskiego teatru dla dzieci Wit-Wit przywiązującego wielką wagę do edukacji artystycznej dzieci i młodzieży.


za rok 2013 (przyznane w 2014 r.) – XXI edycja

w kategorii ochrony kultury:

I. Nagroda dla Bożeny Kubit, etnografki, muzealnika, starszego kustosza, kierownika Działu Etnografii w gliwickim Muzeum.

Przygotowała kilkanaście znaczących wystaw. W ostatnich latach realizowała wieloletni autorski cykl o wielokulturowości Gliwic, na który złożyły się m.in. wystawy poświęcone Ormianom, Ewangelikom, Żydom i Kresowianom. Ekspozycje podejmowały nowatorskie, nie prezentowane wcześniej tematy i poprzedzone były badaniami archiwalnymi i terenowymi. Każdorazowo wystawom towarzyszyły tematyczne publikacje i rozwijające temat konferencje naukowe, pokazy filmów, spotkania. Ostatni projekt Bożeny Kubit to ubiegłoroczne przedsięwzięcie o międzynarodowym znaczeniu pt. „Schönwald – wieś z przeszłości”, dotyczące Bojkowa – obecnie gliwickiej dzielnicy. Objęło wystawę czasową, publikację książkową oraz „Dzień Schönwaldzki”..

w kategorii twórczość artystyczna

I. Nagroda dla Krzysztofa Kobylińskiego, kompozytora i pianisty, za całokształt twórczości .

Kompozytor i pianista prowadzący międzynarodową grupę muzyczną KK Pearls. Nagrał ponad 20 albumów, m.in. wspólnie z muzykami pochodzącymi z wielu kontynentów. Jest autorem muzyki do musicalu dziecięcego „Kosmiczne trawy”, spektakli teatralnych „Łaźnia” i „Złoto króla Megatona”, a także piosenki do serialu telewizyjnego „Tulipan”. Laureat III nagrody na Międzynarodowym Konkursie Pianistów Jazzowych w 1974 r. w Kaliszu oraz II nagrody w Konkursie Muzyki Elektronicznej Polskiego Radia i Telewizji w 1988 r. w Warszawie. Jest inicjatorem Międzynarodowego Festiwalu Form Etnicznych i Jazzowych PALMJAZZ w Gliwicach. W tym roku odbędzie się już piąta edycja imprezy.

II. Nagroda dla Andrzeja Skorupy (aktor wokalista, artysta Gliwickiego Teatru Muzycznego) oraz Czesława Ratki – inżynier elektryk, laureat tegorocznej nagrody Instytutu Cervantesa w Polsce za literackie tłumaczenie na język polski chilijskiej epopei narodowej „La Araucana” autorstwa Alfonsa de Ercilla y Zuniga.

Andrzej Skorupa – aktor wokalista, artysta Gliwickiego Teatru Muzycznego, absolwent Studium Wokalno-Aktorskiego przy Teatrze Muzycznym w Gdyni oraz Studia GTM Junior przy GTM. Jest laureatem I Europejskiego Festiwalu Duetów Operetkowych i Musicalowych w Poznaniu (2009 r.). Występował w musicalach „Chicago”, „Piękna i Bestia”, „My Fair Lady”, „Skrzypek na dachu”, „Lalka” w Teatrze Muzycznym w Gdyni, a także w spektaklach młodzieżowych GTM Junior. Od 2009 r. związany jest z gliwicką sceną. Na deskach Gliwickiego Teatru Muzycznego zagrał m.in. Chada w „High School Musical”, Claude’a Bukovsky’ego w „Hair”, Terka w „Tarzanie” i pilota w „Małym Księciu”. Za tę ostatnią rolę był nominowany do Złotej Maski w kategorii „Najlepsze przedstawienie dla młodych widzów”. Gościnnie występuje także na stołecznych scenach w Och-Teatrze i Teatrze Komedia.

Czesław Ratka – inżynier elektronik, absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, zafascynowany historią odkrycia i podboju Ameryki. Jest autorem literackiego tłumaczenia na język polski chilijskiej epopei narodowej „La Araucana” autorstwa Alfonsa de Ercilla y Zuniga. To jedno z najważniejszych dzieł literackich okresu Renesansu, chwalone przez Cervantesa i Voltaire’a, dotychczas prawie zupełnie nieznane w Polsce. Czesław Ratka za swój przekład otrzymał prestiżową Nagrodę Instytutu Cervantesa w Polsce za Tłumaczenia Literackie 2013 rok.

III. Nagrodę przyznano artystce plastyczce Izabeli Łęskiej.

Artystka plastyczka, absolwentka grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Studiowała również w École Supérieure d’Art de Clermont Metropole we Francji. Obecnie pracuje jako asystentka w Pracowni Druku Wypukłego w Katedrze Grafiki macierzystej uczelni. W 2013 r. uzyskała dyplom z wyróżnieniem, który został umieszczony na stronach „Najlepszy Dyplom 2013” Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie w ramach promocji młodych artystów. Izabela Łęska jest bardzo aktywna artystycznie i – mimo młodego wieku – może pochwalić się znaczącym dorobkiem. Brała udział w wielu prestiżowych przedsięwzięciach i wystawach indywidualnych w kraju i za granicą (np. Passion For Freedom 2013 w Londynie czy Usb Shuffle Show w Berlinie). Jest laureatką m.in. nagrody I Spotkań Sztuki w Wenecji Cieszyńskiej w 2013 r., finalistką Artystycznej Podróży Hestii 2013. Była też nominowana do Talentów Trójki w kategorii „Sztuki Wizualne”.


za rok 2012 (przyznane w 2013) – XX edycja

w kategorii twórców:

I. Nagrodę dla Marii Magdaleny Polak, powieściopisarki, scenarzystki i architektki.

Pani Polak zadebiutowała w 1994 r. w tygodniku „Przekrój” opowiadaniem „Mgła”. Jest autorką powieści „Księga motyli”, „Ptaszyna” i sztuki teatralnej „Siostrzyczki biorą wszystko”, będącej w repertuarze Teatru Bagatela w Krakowie. W ubiegłym roku napisała powieść „Pozłacany róg”, która jest pierwszą częścią 5 - tomowej sagi ukazującej losy kilku pokoleń rodzin polskich. Jest laureatką międzynarodowego konkursu im. Zbigniewa Cybulskiego „Interscenario 2009” za scenariusz do filmu fabularnego „Chwila wahania”.

II. Nagrodę dla Wojciecha Proniewicza, wybitnie uzdolnionego skrzypka.

Pan Proniewicz ukończył Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Gliwicach oraz Akademię Muzyczną w Warszawie. W 2010 r. wydał swoją debiutancką płytę. Kolejna płyta (z zespołem Camerata Vistula) otrzymała nominację do nagrody Fryderyk 2009. Jako solista koncertował m.in. z orkiestrą Filharmonii Narodowej w Warszawie, orkiestrą Filharmonii Wrocławskiej, orkiestrą Sinfonia Iuventus, występując pod batutą m.in. Jerzego Maksymiuka. Jest laureatem licznych konkursów skrzypcowych, uczestnikiem prestiżowych festiwali. Telewizja Polska nakręciła i wyemitowała film pt. „Impresja na skrzypce”, w całości poświęcony osobie skrzypka.

III. Nagrodę dla Adama Styrylskiego, artysty plastyka.

Pan Styrylski jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, czynnym i aktywnym członkiem Związek Polskich Artystów Plastyków
w Gliwicach, cenionym twórcą o bogatym dorobku artystycznym. Brał udział w licznych wydarzeniach w kraju i poza granicami, prezentując malarstwo o najwyższym poziomie. Na swoim koncie ma ponad 30 wystaw indywidualnych i zbiorowych.

w kategorii upowszechniania kultury (nagrody indywidualne):

I. Nagrodę za upowszechnianie kultury muzycznej dla Henryka Pielichowskiego, nauczyciela i instruktora nauki gry na gitarze.

Pan Pielichowski prowadzi naukę gry na gitarze akustycznej i elektrycznej w Młodzieżowym Domem Kultury. Jest niestrudzonym propagatorem gitary
i wspólnego muzykowania wśród gliwickiej młodzieży, inicjatorem wielu koncertów oraz festynów szkolnych i osiedlowych.

II. Nagrodę dla Jakuba Lubiny, prezesa Towarzystwa Kulturalnego FUGA.

Pan Lubina jest pomysłodawcą i organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej Improwizowanej „ALL’IMPROVVISO” - niepowtarzalnej imprezy, w ramach której występują artyści światowego formatu. Wraz z kolejnymi edycjami zdobywa coraz większą popularność i wysokie oceny widzów, krytyków, mediów i wykonawców, którzy przyjmują zaproszenia do Gliwic. Przedsięwzięcie nazwane zostało przez prasę „małym festiwalem wielkich wydarzeń”.

w kategorii upowszechniania kultury (nagroda zbiorowa):

Nagrodę dla Akademickiego Zespołu Muzycznego Politechniki Śląskiej.

Akademicki Zespół Muzyczny działa od 17 lat. W tym okresie zdobył niekwestionowaną pozycję w środowisku lokalnym i w regionie, którą potwierdziły liczne nagrody i wyróżnienia. AZM wydał kilka płyt, jest także organizatorem licznych imprez muzycznych w mieście m.in. Międzynarodowych Warsztatów Muzycznych „Musica pro Europa”. Ostatnie sukcesy zespołu (w 2012 r.) to m.in.: wydanie płyty z kolędami „Merry ChristmAZM”, na której znalazły się utwory nagrodzone podczas XXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Adwentowej i Bożonarodzeniowej w Pradze w 2011 r., zdobycie dwóch srebrnych i dwóch brązowych medali podczas konkursu International Choral Singing Competition „Seghizzi 2012” w Gorizii.


za rok 2011 (przyznane w 2012 r.) – XIX edycja

w kategorii twórców:

 • Janina Walas.
 • Krystyna Łukasik.
 • Krzysztof Siwczyk

w kategorii młodych twórców:

 • Piotr Schmidt

w kategorii upowszechniania kultury:

 • Agnieszka Piotrowska-Prażuch.
 •  Aleksandra Kwolek.
 • Sebastian Michałuszek

 Nagrody Honorowe:

 • Nagroda honorowa za upowszechnianie dziedzictwa kulturowego dla Grzegorza Krawczyka, dyrektora Muzeum w Gliwicach.
 • Nagroda honorowa za upowszechnianie kultury muzycznej dla śp. Norberta Blachy (pośmiertna)

za rok 2010 (przyznane w 2011) - XVIII edycja

 • w kategorii twórców:
  • Maria Bereźnicka-Przyłęcka
  • Krzysztof Korwin Piotrowski
 • w kategorii upowszechniania kultury:
  • Piotr Chlipalski
  • Aleksander Smoliński
 • w kategorii upowszechniania kultury (nagroda zbiorowa):
  • Towarzystwi Kulturalne FUGA

Oprócz nagród Prezydent Miasta Gliwice przyznał także wyróżnienia z nominacją do nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2012 r. następującym osobom:

 • w kategorii twórców:
  • Andrzej Marczuk
 • w kategorii młodych twórców:
  • Piotr Schmidt
 • w kategorii upowszechniania kultury:
  • Aleksandra Kwolek

Prezydent Miasta Gliwice przyznał medal 750. lecia powstania miasta za pracę na rzecz ochrony i popularyzacji zabytków Gliwic pani Annie Kwiecień.


za 2009 rok (przyznane w 2010 r.) - XVII edycja

 1. Damian Recław
 2. Mirosław Wszołek
 3. Anna Zawisza - Kubicka
 4. Wojciech Różak
 5. Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży

Wyróżnienia z nominacją do nagrody w kategorii upowszechniania kultury w  roku następnym otrzymali:

 • Piotr Chlipalski
 • Aleksander Smoliński
 • Wojciech Waleczek

za 2008 r. (przyznane w 2009r.) - XVI edycja

 1. Jan Lessaer
 2. Dominika Płonka
 3. Kajetan Drozd
 4. Magdalena Duda-Patraszewska i Jerzy Patraszewski

za 2007 r. (przyznane w 2008r.) - XV edycja

 1. Marian Bietkowski
 2. Karolina Glazer
 3. Tomasz Iwasiów
 4. Zespołu Form Tanecznych SALAKE
 5. Stowarzyszenia na rzecz Dziedzictwa Kulturowego – GLIWICKIE METAMORFOZY

Nagroda honorowa:

 • Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła II

za 2006 r. (przyznane w 2007r.) - XIV edycja

 1. Andrzej Bogusław Górski
 2. Jan Śliwka
 3. Aleksander Nowak
 4. Bartosz Pieszka
 5. Andrzej Schmidt
 6. Jan Ballarin
 7. Akademicki Zespół Muzyczny
 8. Stowarzyszenie „SZANSA”.
 9. Teresa Wojtok

Nagroda honorowa:

 • Gliwicki Teatr Muzyczny

za 2005 r. (przyznane w 2006r.) - XIII edycja

 1. Arkadiusz Skolik
 2. Dariusz Kupiński i Jakub Lubina (duet gitarowy)
 3. Stanisław Słodowy
 4. Maria Buczkowska-Szewczenko
 5. Mirosław Rakowski

Wyróżnienia

 • Magdalena Sowa
 • Olga Orzechowska i Wojciech Durczok

Nagroda honorowa:

 • Gliwicki Teatr Muzyczny

za 2004 r. (przyznane w 2005r.) - XII edycja

 1. Mariusz Kozubek
 2. Tomasz Biernacki
 3. Jan Strządała
 4. Akademicki Chór Politechniki Śląskiej
 5. Ewa Kowalczyk
 6. Marta Zajączyska-Kowalska
 7. Małgorzata Zalewska-Zemła
 8. Barbara Bień
 9. Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku

Dyplomy honorowe:

 • Maciej Bożydar Przebieracz
 • Andrzej Jarczewski
 • Państwowa Szkoła I i II stopnia
 • Muzeum
 • Grażyna Lazar

za 2003 r. (przyznane w 2004r.) - XI edycja

 1. Jolanta Kremer
 2. Piotr Wróbel
 3. Jerzy Lewczyński
 4. Ryszard Buczek
 5. 19 Gliwicka Drużyna Harcerska

Dyplom honorowy

 • Bronisława Fitak-Chodyna

za 2002 r. (przyznane w 2003r.) - X edycja

 1. Krzysztof Nitsch
 2. Jagienka Zając
 3. Anna Lis
 4. Teresa Postuła
 5. Jan Dudziński

Dyplomy honorowe:

 • Impresariat GTM
 • Grażyna Przybył

za 2001 r. (przyznane w 2002r.) - IX edycja

 1. Krystyna Krzyżanowska-Łoboda
 2. Krzysztof Siwczyk
 3. Jolanta Foryst
 4. Jakub Sarwas

za 2000 r. (przyznane w 2001r.) - VIII edycja

 1. Jan Ballarin
 2. Wojciech Całka
 3. Henryk Wicherek
 4. Tadeusz Stapowicz

za 1999 r. (przyznane w 2000 r.) - VII edycja

 1. Maria Popławska
 2. Krzysztof Chlipalski
 3. Lesław Nowara

za 1998 r. (przyznane w 1999 r.) - VI edycja

 1. Urszula Biel
 2. Gerard Drozd
 3. Stefan Listosz
 4. Eugeniusz Siwiec

Dyplom honorowy:

 • Pracownicy Kina "AMOK"

za 1997 r. (przyznane w 1998 r.) - V edycja

 1. Jerzy Lewczyński
 2.  Jacek Schmidt
 3. Jacek Ropski
 4. Katarzyna Magdalena Warachim
 5. Barbara Bień
 6. Zofia Dąbrowska

za 1996 r. (przyznane w 1997r.) - IV edycja

 1. Ingeborga Wrzołek
 2. Wojciech Waleczek
 3. Henryk Choliński
 4. Władysław Gębczyk
 5. Zespół Wokalno-Recytatorski "Weterani"
 6. Orkiestra Dęta KWK "Gliwice"

Dyplom honorowy:

 • Pracownicy MBP

za 1995 r. (przyznane w 1996r.) - III edycja

 1. Krzysztof Nitsch
 2. Joanna Pudlik
 3. Wojciech Hüpsch
 4. Akademicki Chór Politechniki Śląskiej
 5. Orkiestra Dęta KWK "Sośnica"

Dyplom honorowy:

 • Pracownicy Muzeum

za 1994 r. (przyznane w 1995r.) - II edycja

 1. Kinga Chełmińska (Genowefa Żłobińska-Moras)
 2. Krystyna Moszyńska
 3. Kazimierz Paprocki
 4. Stanisław Słodowy
 5. Jan Strządała
 6. Mieczysław Błaszczyk
 7. Witold Cichocki
 8. Gliwicki Kwartet Gitarowy (Tomasz Bojczuk, Krzysztof Ruta, Piotr Skwara, Rafał Wójcik)
 9. Grażyna Jędrzejewska
 10. Jarosław Kuchta, Ilona Ilczuk (para taneczna)
 11. Wojciech Różak
 12. Andrzej Tomala
 13. Aleksander Żurawicki

za 1993 r. (przyznane w 1994r.) - I edycja

 1. Jan Ballarin
 2. Matria Lepszy
 3. Jan Lessaer
 4. Katarzyna Rzeszutek,
 5. Katarzyna Sokala,
 6. Piotr Zieliński