Samorząd

Miasto Gliwice  jest z mocy prawa wspólnotą samorządową swych mieszkańców. Samodzielność miasta podlega ochronie sądowej. Organami miasta są: Rada Miasta Gliwice i Prezydent Miasta.

Rada Miasta Gliwice jest organem uchwałodawczym miasta, mającym kompetencje stanowiące i kontrolne, wybieranym na 5-letnią kadencję w wyborach powszechnych przez mieszkańców miasta. Rada Miasta Gliwice  liczy w pełnym składzie 25 radnych. W trakcie kolejnych sesji, decyduje o najważniejszych sprawach dotyczących sprawnego funkcjonowania miasta.

Prezydent Miasta wybierany jest na 5-letnią kadencję przez mieszkańców miasta w wyborach bezpośrednich. Kieruje bieżącymi sprawami Miasta, reprezentuje Miasto na zewnątrz, nadzoruje prowadzenie gospodarki finansowej Miasta, realizuje zadania określone w art. 60 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, koordynuje przygotowanie i realizację wieloletnich planów i programów rozwoju Miasta, zapewnia przygotowanie projektów i realizację uchwał Rady Miasta, nadzoruje organizację pracy Urzędu Miejskiego, wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do zastępców prezydenta, skarbnika Miasta, dyrektora Urzędu oraz pozostałych pracowników Urzędu.

Informacja o pracy prezydenta miasta